SELECT LANGUAGE: PL EN

Jakość w zakładach produkcyjnych Kilargo

Przeszkolona załoga produkcyjna, postępowanie opisane w instrukcjach oraz ciągły nadzór jakościowy, owocują wysoką jakością oraz powtarzalnością produkcji naszych lodów.

Surowce, półprodukty i opakowania
Surowce, półprodukty i opakowania kupujemy od stałych, sprawdzonych i wciąż weryfikowanych dostawców. Przyjęcie dostaw to jeden z najważniejszych etapów, od jakości przyjętego surowca zależy jakość finalna wyrobu gotowego. Wszystkie surowce, półprodukty i opakowania podlegają kontroli przed ich przyjęciem. Przyjmowane towary podlegają kontroli pod kątem fizykochemicznym, mikrobiologicznym i organoleptycznym. Do tego celu wykorzystywana jest wysokiej klasy aparatura pomiarowa np. Milkoscan, który jest w stanie ocenić precyzyjnie wszystkie parametry przyjętego surowca (np. mleka, gdzie oznaczamy zawartość tłuszczu, białka, poszczególnych cukrów, suchej masy itp.) w ciągu kilku minut. Jeżeli towar nie spełnia wymagań zawartych w specyfikacjach zakładowych, zostaje odesłany do dostawcy.

Kontrola międzyoperacyjna procesu produkcyjnego
Wszystkie etapy procesu produkcyjnego podlegają ciągłej kontroli przez Dział Kontroli Jakości. Sporządzenie mieszanek lodowych jest bardzo ważnym ogniwem całego procesu technologicznego, mającym ogromny wpływ na jakość lodów. Laborant kontroli jakości dokonuje tutaj oceny parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych każdej sporządzonej mieszanki lodowej w porównaniu do wymagań zawartych w recepturze. Próbki mieszanek lodowych dostarczane są do laboratorium pocztą pneumatyczną. Tam następuje ich pełna analiza za pomocą Milkoscanu oraz kolorymetru.

Po pozytywnej ocenie, przygotowana mieszanka lodowa podlega pasteryzacji. Parametry tego procesu oraz urządzeń peryferyjnych monitorowane są na rejestratorze oraz przez operatorów. Nadzór nad prawidłowością procesu pełnią pracownicy produkcji oraz laboranci kontroli jakości.

Po obróbce termicznej mieszanka lodowa kierowana jest do dojrzewalników, gdzie podlega kontrolowanemu procesowi dojrzewania. Dział Kontroli Jakości czuwa tutaj nad prawidłowym czasem i temperaturą dojrzewania.

Po procesie wstępnego zamrażania i napowietrzania, gdzie kontrolowana jest temperatura masy lodowej oraz jej napowietrzenie, następuje dozowanie dodatków oraz formowanie lodów. Ilość dodatków musi być zgodna z założeniami zawartymi w recepturze, natomiast estetyka poszczególnych rodzajów lodów musi być zgodna z wzorcem.
Dział Produkcji wspólnie z Działem Kontroli Jakości pełnią stały nadzór nad jakością ostatniego procesu na produkcji, jakim jest konfekcjonowanie tj. datowanie, pakowanie w opakowania zbiorcze, czy układanie na paletach.

Kontrola wyrobu gotowego

Każda wyprodukowana partia wyrobu gotowego podlega analizie fizykochemicznej, mikrobiologicznej i organoleptycznej. Wszystkie wyniki badań zawarte są w kartach wyrobu gotowego. Wyznaczony personel kontroli jakości ocenia wygląd i smak losowo pobranych prób z każdej partii produkcyjnej - parametry organoleptyczne wyrobu muszą być powtarzalne i porównywalne z wzorcem. Dodatkowo Dział Kontroli Jakości pobiera kontrpróby z każdej partii produkcyjnej. Celem pobierania prób jest stały nadzór nad jakością wyrobów w okresie jego przydatności do spożycia oraz konieczność posiadania odnośników dla danej partii produkcyjnej.

Magazynowanie i dystrybucja

Magazynowanie to również proces kontrolowany. Rejestrowane oraz sprawdzane są warunki przechowywania. Zachowana jest zasada FIFO (first in, first out). Wszystkie wyroby gotowe posiadają oznaczenia umożliwiające odtworzenie historii produktu. Zapisy w dokumentacji magazynowej umożliwiają kontrolę produktu podczas dystrybucji.

Dystrybucja to jeden z najważniejszych etapów procesu produkcyjnego, więc musi być prawidłowo zorganizowana i kontrolowana. Cały wysiłek włożony w proces technologiczny może zostać zniweczony, jeżeli zostanie zaniedbany etap dystrybucji loda do odbiorcy finalnego. Cała sieć dystrybucji, a zwłaszcza etap sprzedawania i eksponowania lodów, powinien być objęty kontrolą w celu zagwarantowania prawidłowych warunków przechowywania produktu gotowego. Podczas magazynowania oraz dystrybucji lodów nie można dopuścić do jakichkolwiek wahań temperatury (tzw. szoków temperaturowych), gdyż odbija się to niekorzystnie na strukturze i konsystencji lodów. Przy wzroście temperatury małe kryształki lodu charakteryzują się większą rozpuszczalnością i topnieją szybciej niż kryształki duże. Ponowne obniżenie temperatury powoduje zamarzanie wody wokół dużych kryształków, prowadząc do ich zwiększenia (tzw. rekrystalizacji lodu). Bezpośrednim następstwem tego zjawiska jest pojawienie się wady lodów - szorstkości. Ponadto wahania temperatury magazynowania i dystrybucji mogą powodować krystalizację laktozy - powstanie piaszczystości, kurczenie i rozwarstwianie się lodów.
 

Kilargo © 2011.
All rights reserved.
Polityka prywatności

Designed by:
profesjonalne strony www.